KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

Πανελλήνια πρωτιά για την εταιρεία «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

18.12.2018

Πανελλήνια πρωτιά για την εταιρεία «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ãéá äåýôåñç óõíå÷üìåíç ÷ñïíéÜ ç åôáéñåßá ìáò, âñáâåýôçêå ãéá ôçí 1ç èÝóç óôéò ðùëÞóåéò ëéðáíôéêþí TOTAL óôçí ÅëëÜäá.

«Èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù üëïõò üóïõò óõíåôÝëåóáí óå áõôÞ ôç ìåãÜëç åðéôõ÷ßá: ôïõò óõíåñãÜôåò êáé ößëïõò, áëëÜ éäéáßôåñá ôï ðñïóùðéêü ôçò åôáéñåßáò, ðùëçôÝò, áðïèçêÜñéï êáé ëïãéóôÞñéï!», áíÝöåñå ï ê. Ðáó÷Üëçò Êáôßïõ.


Back to the list