KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

Παραφινέλαια βιομηχανικών εφαρμογών

CYCLON


WHITE OIL (ÔÅ×Í.) 15

Óõóêåõáóßåò : ÄÏ× 20L, BAP 180KG

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : FDA .178.3620b/c


WHITE OIL (ÖÁÑÌ.) 15/ 32/ 68

ÅîåõãåíéóìÝío ðáñáöéíéêü ïñõêôÝëáéï õøçëÞò ðïéüôçôáò. ÊáôÜëëçëï ãéá ôçí ðáñáãùãÞ öáñìÜêùí ,êáëëõíôéêþí êáé Üëëùí ðñïéüíôùí ðïõ áðáéôïýí áðüëõôá êáèáñÜ õëéêÜ.

Óõóêåõáóßåò : ÄÏ× 20L, BAP 180KG

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : FUI XI, DAB 10, U.S PHARMACOPEIA XXV, BP 2005, EUR.Ph V ed., FDA 172878.3620 b/c