KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

Μπαταρίες Fiamm

FIAMMTRUCK CUBE 12V 110AH/CB 110RST

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ: 349X175X235 ÐÏËÏÓ: Ä+ Á-ÅÊ : 850 KG: 28,20DIAMOND/JIS 12V 95AH/D31X 95 JIS

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ: 302X172X220 ÐÏËÏÓ: Á+ Á-ÅÊ : 760 KG: 22,00TITANIUM PLUS 54AH/L1 54

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ: 207X175X190 ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ: Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ): 520 KG: 12,70