KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

Υγρά κυκλωμάτων ψύξης

TOTALTOTAL COOLELF CLASSIC -26°C

¸ôïéìï ðñïò øñÞóç. Åîáóöáëßæåé áíôéøõêôéêÞ ðñïóôáóßá Ýùò ôïõò -26°C.

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : AFNOR NFR 15-601, BS 6580TOTAL GLACELF CLASSIC

ÓõìðõêíùìÝíï õãñü, áðáéôåßôáé áñáßùóç ìå áðéïíéóìÝíï íåñü.

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : AFNOR NFR 15-601, BS 6580, ASTM ðñüôõðáTOTAL COOLELF AUTO SUPRA -37°C

¸ôïéìï ðñïò ÷ñÞóç. Åîáóöáëßæåé áíôéøõêôéêÞ ðñïóôáóßá Ýùò ôïõò -37°C

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : AFNOR NFR 15->601, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, BS 6580, AUDI, MB->Approval 325.3 (concentrate), MB->Approval 326.3 (Coolant –50% dilution), DEUTZ, DEUTZ / MWM, FORD, MAN 324 Typ SNF, SEAT, SKODA, VAG TL 774D.Éêáíïðïéåß ôéò ðñïäéáãñáöÝò ãéá: JAGUAR, LEYLAND TRUCKS, OPEL GM 6277M, RENAULT VI, SCANIA, SAABTOTAL GLACELF AUTO SUPRA

ÓõìðõêíùìÝíï õãñü, áðáéôåßôáé áñáßùóç ìå áðéïíéóìÝíï íåñü.

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : AFNOR NFR 15-601, ASTM D 3306, ASTM D4656, ASTM, D4985, BS 6580, åðßóçìç Ýãêñéóç áðü: MB-Approval, 325.3, DEUTZ, DEUTZ MWM, MAN 324 Typ SNF, FORD, AUDI, SEAT, SKODA, VW TL 774 D/F, êáôÜëëçëï ãéá ÷ñÞóç óå êéíçôÞñåò ôùí êáôáóêåõáóôþí: JAGUAR, OPEL-GM 6277M, LEYLAND TRUCKS, RENAULT VI, SCANIA, SAAB