KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΤΑΚΙ

SUNTECSUNTEC 12V 100AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 353x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ): 850 ÂÁÑÏÓ : 23,40kgSUNTEC 12V 74AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 276x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/Á+ A-EK(EN): 680 ÂÁÑÏÓ : 17,60 kgSUNTEC 12V 72AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 276x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 610 ÂÁÑÏÓ : 17,17kgSUNTEC 12V 72AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 276x173x175

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 640 BAÑÏÓ : 16,30 kg


SUNTEC 12V 62AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 242x173x175

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 540 ÂÁÑÏÓ: 14,23 kg


SUNTEC 12V 62AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 242x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/Á+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 540 ÂÁÑÏÓ : 15,15 kgSUNTEC 12V 54AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 242x173x175

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ: Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 480 ÂÁÑÏÓ: 13,50 kgSUNTEC 12V 50AH
Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ: 208x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 420 ÂÁÑÏÓ : 12,28 kgSUNTEC 12V 44AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ: 208x173x190

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ: Ä+ Á-ÅÊ (ÅÍ) : 390 ÂÁÑÏÓ: 11,90 kg