KATIOU LUBRICANTS-BATTERIESKATIOU ISO 9001
Katiou Energy


TOTALELFCASTROL - CYCLON

JIS ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΑΤΑΚΙ

SUNTECSUNTEC 12V 100AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 303x172x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Á+/Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 760 ÂÁÑÏÓ : 22,20kgSUNTEC 12V 70AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 266x172x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/A+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 540 ÂÁÑÏÓ : 17,00kgSUNTEC 12V 45AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 235x127x200

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Á+ ×.ÐÏËÏÓ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 360 ÂÁÑÏÓ : 11,80kgSUNTEC 12V 45AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 235x127x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ ×.ÐÏËÏÓ Á-ÅÊ(ÅÍ): 360 ÂÁÑÏÓ : 11,80kgSUNTEC 12V 45AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 235x127x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+/A+ A-EK(EN) : 360 ÂÁÑÏÓ: 11,80kgSUNTEC 12V 35AH

Óõóêåõáóßåò : ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ : 187x127x220

Åãêñßóåéò - ÐñïäéáãñáöÝò : ÐÏËÉÊÏÔÇÔÁ : Ä+ Á-ÅÊ(ÅÍ) : 300 ÂÁÑÏÓ: 8,95kg